Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice 19 IUNIE 2017


REGULEMANT LICITATIE MASA LEMNOASA 2015

Regulament licitatie masa lemnoasa Noiembrie 2015


Hotărârea nr. 924/2015

pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică


Ordinul nr. 819 per 2015

pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn


ORDINE MINISTRU MMAP 2015


LEGEA Nr. 188 per 1999

privind Statutul funcţionarilor publici


LEGE Nr. 46 din 19 martie 2008 *** Republicată

Codul silvic


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 607/2012 AL COMISIEI

privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn


REGULAMENTUL (UE) NR. 995/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 octombrie 2010

de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 363/2012 AL COMISIEI din 23 februarie 2012

privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn


HOTĂRÂRE Nr. 861 din 22 iulie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond


HOTĂRÂRE Nr. 470 din 4 iunie 2014

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010


HOTARARE Nr. 1076 din 23 septembrie 2009

pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier


LEGE Nr. 171 din 16 iulie 2010

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice


ORDIN Nr. 1073/79 din 17 martie 2011

pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase


ORDIN Nr. 3814 din 8 noiembrie 2012

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier


ORDIN Nr. 670 din 1 august 2014

pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr 3.814/2012


ORDIN Nr. 670 din 5 noiembrie 2008

privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice şi juridice care nu şi-au constituit ocoale silvice private


ORDIN Nr. 837 din 8 octombrie 2014

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate


ORDIN Nr. 856 din 14 octombrie 2014

privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase