Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de confectionare a dispozitivului de marcat material lemnos rotund, cioplit sau ecarisat

  • Solicitare tip
  • Certificat de inregistrare eliberat de O.R.C. , in copie autentificata la notar
  • Act constitutiv (statut), in copie autentificata la notar
  • Ultimul stat de personal sau contract individual de munca al salariatului cu studii de specialitate silvicultura/prelucrarea lemnului, in copie autentificata la notar
  • Diploma de studii pentru personalul angajat, in copie autentificata la notar
  • Atestat de exploatare (daca este cazul),- in copie


Scoatere terenuri din fond forestier

A. Terenuri forestiere cu suprafata pana la 1 ha:

1. Solicitarea beneficiarului de scoatere definitive sau temporara a terenului din fondul forestier national, adresata ITRSV Focsani;

2. Memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii terenului din fondul forestier national;

3. Plan de incadrare in zona;

4. Plan de situatie al amplasamentului care urmeaza a fi ocupat precum si, dupa caz, a terenului care se preda in compensare care trebuie sa prezinte stampila de cadastru. Din plan sa rezulte situatia terenului inainte de afi scos din fondul forestier, precum si dupa ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea.

5. fisa tehnica de transmitere-defrisare, intocmita si aprobata in conformitate cu prevederile OM 58/2003. In cazul scoaterii definitive cu teren in compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare.

6. Studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, intocmit de unitati abilitate;

7. Extras de carte funciara si fisa bunului imobil pentru terenul care se ofera in compensare;

8. Avizul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului sau acordul proprietarului pentru terenurile forestiere altele decat cele din proprietatea publica a statului;

Dupa verificarea documentatiei de catre reprezentantul ITRSV, se va completa cu urmatoarele documente :

9. Acord de mediu sau fisa tehnica intocmita pentru obtinerea acordului de mediu aprobata de catre agentia de protectie a mediului, dupa caz;

10. Copie dupa documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara, in conformitate cu prevederile art. 92, alin. (4) sau a art. 93 din Legea nr. 18/1991 republicata.


Solicitare acord distribuire si utilizare documente cu regim special

MODEL NOU CERERE ACORD Mai 2016

ATENTIE!

BLOCURI AVIZE PRIMARE - au seria "AP" si sunt folosite pentru transportarea materialului lemnos EXCLUSIV din partizi. Au in spate APV-ul;

BLOCURI AVIZE SECUNDARE (materiale lemnoase altele decât cherestele) au seria "AA" si sunt folosite pentru transportarea materialului lemnos EXCLUSIV din depozite;

BLOCURI DE AVIZE SECUNDARE (cherestele) - au seria "AC" si sunt folosite pentru EXCLUSIV pentru transportarea CHERESTELEI si a LATUROAIELOR.

RUMEGUSUL e transportat cu avize FARA REGIM SPECIAL!

Postat de admin | 25.05.2016


Solicitare autorizare confectionare dispozitiv de marcat

Postat de admin | 25.05.2016