DECIZIA Nr. 2 din 15 martie 2010 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 22 iunie 2010


HOTĂRÂREA Nr. 395 per 2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98 per 2016 privind achizitiile publice


LEGEA Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 *** Republicata privind transparenta decizionala in administratia publica


LEGEA Nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate


LEGEA Nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control


LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


LEGEA Nr. 554 per 2004 din 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ


LEGEA Nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii


LEGEA Nr. 98 per 2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice


LEGEA Nr. 363 per 2018 din 28 decembrie 2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competenter


ORDONANŢĂ Nr. 2 per 2001 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor


ORDONANŢĂ Nr. 27 per 2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57 per 2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ